Regulamin sklepu internetowego markowesrebro.pl

Korzystanie z usług naszego sklepu oznacza akceptację poniższego regulaminu:

 

Właścicielem sklepu internetowego jest firma Marek Poniewierski z siedzibą we Florianowie 20, 42-110 Popów Nip 5730007684, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. (dalej Markowe Srebro)

Pełne dane teleadresowe:

Marek Poniewierski

Florianów 20

42-110 Popów

Centrum Obsługi Klienta tel. 605 242 576

 

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Markowe Srebro prowadzi sprzedaż wyrobów jubilerskich za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę www.markowesrebro.pl. Nie przyjmujemy zamówień telefonicznych.

 

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.markowesrebro.pl, składania zamówień na wyroby jubilerskie i produkty (dalej ogólnie „Produkty”) dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłaty za zamówienie, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

 

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego markowesrebro.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeżeli strony sklepu funkcjonują niepoprawnie, występują błędy, martwe linki (odnośniki nie prowadzące do żadnej strony) oraz inne nieprawidłowości w działaniu Klient powinien zgłosić ten fakt do działu obsługi klienta. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego markowesrebro.pl.

 

4. Markowesrebro.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego markowesrebro.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego markowesrebro.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego markowesrebro.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego markowesrebro.pl wymaga zarejestrowania się.

 

 

§ 2 Rejestracja i logowanie

1. Ze sklepu korzystać mogą tylko osoby zarejestrowane. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym markowesrebro.pl  należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego markowesrebro.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym markowesrebro .pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego markowesrebro.pl, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym markoesrebro.pl  każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego markowesrebro.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym markowesrebro.pl.

§ 3 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego markowesrebro.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów na stronach Sklepu Internetowego markowesrebro.pl:

a) podawane są w złotych polskich;

b) Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym markowesrebro.pl zawierają podatek 23% Vat

c) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, oraz od całkowitej wagi zakupionych produktów i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 

3. Markowe Srebro zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, oraz do  przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży co oznacza, iż cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i obowiązuje do czasu zakończenia transakcji.

4. Promocje w Sklepie Internetowym Markowesrebro.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

5. Oferowane przez Markowe Srebro wyroby są wykonane ręcznie w naszej pracowni i mają niepowtarzalny charakter. W związku z powyższym oferta w większości przypadków dotyczy tylko jednej sztuki oferowanego produktu a zdjęcia przedstawiają oferowany okaz. Zdjęcia wykonywane są przy sztucznym oświetleniu i niekiedy  przedstawiają duże powiększenie niewielkiego fragmentu kamienia. Zawsze jednak jedno lub więcej zdjęć przedstawia widok ogólny całego okazu. W zależności od indywidualnych ustawień monitora Klienta kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych kolorów okazu. Opis okazu zawiera nazwę, wymiary podane w milimetrach, wagę podaną w gramach oraz niekiedy inne informacje.

 

§ 4 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego markowesrebro.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego markowesrebro.pl;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

c) wybrać adres dostawy z wcześniej podanych lub wpisać nowy;

d) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu):

– przesyłki realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej (listy polecone, paczki pocztowe);

– przesyłki realizowane za pośrednictwem firm kurierskich (przesyłka kurierska UPS lub inne);

– odbiór osobisty (możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu jego terminu drogą telefoniczną lub mailowo);

– ze względu na charakter oferowanych towarów zazwyczaj nie prowadzimy wysyłki za pobraniem (płatnej przy odbiorze). Ta forma wysyłki jest możliwa tylko i wyłącznie dla  stałych, sprawdzonych Klientów, po wcześniejszym ustaleniu tej formy dostawy i płatności między stronami transakcji;

– koszty przesyłek zagranicznych ustalane są indywidualnie w zależności od wagi przesyłki, jej rodzaju i kraju docelowego. Ustalenia takie dokonywane są drogą mailową. Skrypt Sklepu Internetowego markowesrebro.pl nie oblicza automatycznie kosztów takiej wysyłki. Do czasu ustalenia rodzaju przesyłki między Markowym Srebrem a Klientem, opłata za nią w systemie Sklepu Internetowego markowesrebro .pl widnieje jako 0 złotych. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku uiszczenia opłaty za wysyłkę. Przesyłki zagraniczne realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej i według aktualnych cenników dostępnych na jej stronach.

e) wybrać sposób zapłaty:

– bezpośrednia wpłata na konto firmy podane w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia lub na stronie Sklepu Internetowego markowesrebro.pl po kliknięciu przycisku „Potwierdź zamówienie” kończącego proces składania zamówienia

f) wpisać dane do faktury jeżeli ma zostać wystawiony;

g) potwierdzić warunki sprzedaży zawarte w regulaminie;

h) kliknąć przycisk „Potwierdź zamówienie”.

 

3. Następnie należy opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności wybrany podczas składania zamówienia. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

 

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Markowemu Srebru oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w ustawieniach konta Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Markowe Srebro zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Markowego Srebra  o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.

6. Markowe Srebro zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który wcześniej nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pobraniem (płatnego przy odbiorze) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 

7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Markowe Srebro poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Markowe Srebro może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta firma Markowe Srebro będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym firma Markowe Srebro będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) zastępcze produkty o podobnych cechach w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta realizacja zamówienia zostanie wstrzymana do momentu akceptacji lub odrzucenia przez Klienta nowej propozycji. W przypadku akceptacji umowa kupna sprzedaży zostanie zmodyfikowana a ustalenia między stronami stanowić będą załącznik do wcześniejszej umowy, Markowe Srebro zaś realizować będzie umowę w oparciu o nowe ustalenia między stronami. W przypadku odrzucenia propozycji zastosowanie mają ustępy a) lub b) znajdujące się powyżej.).

 

9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Markowego Srebra), Markowe Srebro dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 10 regulaminu.

10. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie sprzedającego), Markowe Srebro może również anulować zamówienie w całości.

11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Markowe Srebro zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 11 regulaminu.

12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu,Markowe Srebro  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie. Dane dotyczące wysyłki należy wypełnić używając polskich fontów z ogonkami jeśli takie są w nazwie ulicy bądź miejscowości.

 

§ 5 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Markowe Srebro przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Zarządzanie kontem” jak również Klient powiadamiany jest drogą mailową o jego zmianie). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych do rachunku . W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 11 regulaminu.

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać poprzez kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta pod numerem lub numerami podanymi w zakładce „Kontakt” na stronie Sklepu Internetowego markowesrebro.pl.

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 

§ 6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zapłaty za zamówione przedmioty można dokonać poprzez bezpośrednią wpłatę na konto firmy podane w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia lub na stronie Sklepu Internetowego markowesrebro.pl po kliknięciu przycisku „Potwierdź zamówienie” kończącego proces składania zamówienia lub  przy odbiorze tylko w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 2d

 

2. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego markowesrebro.pl lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym markowesrebro.pl lub prowadzi dowolną akcję marketingową w imieniu i na rzecz Markowe Srebro
3. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

 

4. Kod rabatowy można wykorzystać wpisując go w odpowiednie pole formularza podczas składania zamówienia.

 

5. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej zamówienie przekazane jest do realizacji w momencie zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie Markowe Srebro. Markowe Srebro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z braku informacji o opłaceniu zamówienia przez Klienta.

 

§ 7 Metody, koszty i sposoby wysyłki oraz zasady i czas realizacji realizacji zamówień

 

1. Każde zamówienie jest weryfikowane przez pracowników Markowe Srebro. Zamówienie zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało poprawny adres zamieszkania, telefon odbiorcy i adres poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia o podanie nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, firma t Markowe Srebro zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i nie wysyłania towaru.

 

2. Zamówienie zostanie zrealizowane maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania płatności, lub w innym terminie jeżeli taki jest podanym w karcie produktu.  Przeważnie jednak czas realizacji zamówienia nie przekracza 2 dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

3. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym markowesrebro.pl  Klient zawiera z markowesrebro umowę pełnomocnictwa na wysyłkę zakupionych przedmiotów. Potwierdzeniem świadomego zawarcia umowy pełnomocnictwa jest akceptacja niniejszego regulaminu podczas składania każdego zamówienia. Nadanie przesyłki na mocy pełnomocnictwa jest dokonywane przez markowesrebro w imieniu i na rzecz klienta. Usługę dostarczenia towaru dokonuje Poczta Polska lub firma kurierska. W związku z zawarciem umowy pełnomocnictwa na wysyłkę towarów Klient ponosi rzeczywistą opłatę za wysyłkę według aktualnego cennika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W związku z powyższym wszelkie dokumenty potwierdzające zakup wystawiane są przez markowesrebro tylko na zakupione przedmioty i nie zawierają kosztów przesyłki. Istnieje możliwość uzyskania stosownych dokumentów w postaci faktury lub paragonu od firmy realizującej dostawę zamówienia.

4. Dostawa zamówionych przedmiotów odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu Internetowegomarkowesrebro .pl za pośrednictwem:

a) na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres;

b) poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej  pod wskazany przez Klienta adres.

5. Markowesrebro.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy lub  za opóźnienia związane z powolną pracą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

 

§ 8 Warunki reklamacji

1. Firma Markowesrebro.pl jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu przez Markowesrebro.pl

2. Markowesrebro.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Markowesrebro.pl Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Markowesrebro.pl i opisem reklamacji. Wzór protokołu reklamacyjnego znajduje się poniżej.

4. Reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres firmyMarkowesrebro.pl  podany w zakładce „Kontakt” na stronie Sklepu Internetowegomarkowesrebro.pl. Rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym lub paczką ekonomiczną.

 

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Markowesrebro niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Markowesrebro zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Markowe Srebro z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Markowe srebro za nabycie danego produktu.

 

§ 9 Warunki gwarancji

 

1. Markowe Srebro nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane w Sklepie Internetowym markowesrebro.pl produkty.

 

2. Jeżeli zakupiony Produkt objęty jest gwarancją producenta lub innego podmiotu, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do niego.

 

§ 10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki, kontaktując się telefonicznie z Centrum Obsługi Klienta pod numerem lub numerami podanymi w zakładce „Kontakt” na stronie Sklepu Internetowegomarkowesrebro .pl.

 

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym markowesrebro.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się  od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

 

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się poniżej:

lub w złożyć go w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta. Oświadczenie takie można przesłać listownie na adres firmy znajdujący się w zakładce „Kontakt” na stronie Sklepu Internetowego markowesrebro.pl lub w formie elektronicznej na znajdujący się tamże adres e-mail. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, Klient zobowiązany jest również do przesłania informacji o aktualnym numerze konta, na który Markowe Srebro ma dokonać zwrotu należności. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Markowe Srebro potwierdza Klientowi jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

 

5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu  Markowe Srebro produktu lub produktów w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cechy i funkcjonowanie. Markowe Srebro zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.

 

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie lub wynikiem niewłaściwego zabezpieczenia produktu przez Klienta na czas transportu.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Markowe Srebro, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części. Zwrotu należy dokonać za pomocą przesyłki gwarantującej bezpieczne dotarcie produktów do Markowe Srebro

 

8. Markowe Srebro nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 11 Zwrot należności Klientom

 

1. Markowe Srebro dokona zwrotu należności na wskazany przez klienta rachunek bankowy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

 

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Markowe srebro może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu.

 

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Markowe Srebro nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Markowe Srebro numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Markowe Srebro nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

 

§ 12 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Markowe Srebro danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym markowesrebro.pl oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego markowesrebro.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i wymagane w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Markowe Srebro.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Zarządzanie kontem”).

4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego markowesrebro.pl poświęconej polityce prywatności, której aktualna wersja dostępna jest tutaj. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z akceptacją polityki prywatności dostępnej pod tym linkiem.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego markowesrebro.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu prawa kodeksu cywilnego.

2. Markowe Srebro dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego markowesrebro.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Markowe Srebro nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego markowesrebro.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego markowesrebro.pl .

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie  Markowe Srebro nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 10 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 10 regulaminu.

5. Ceny podane w Sklepie Internetowym markowesrebro.pl nie są cenami obowiązującymi w przypadku innych form sprzedaży takich jak aukcje internetowe Allegro.pl lub w przypadku sprzedaży bezpośredniej w sklepach stacjonarnych lub na stoiskach na targach branżowych lub innych.

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..
7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Markowe Srebro statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym markowesrebro.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.

8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy markowesrebro.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego markowesrebro.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Markowe Srebro rozstrzygane będą przez sąd miejscowy właściwy dla siedziby firmy Markowe Srebro
10. Markowe Srebro zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Markowe Srebro  nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego markowesrebro.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.